ZigZagK

Never give up fighting!

BZOJ刷题记录

题号 日期 题解 备注
BZOJ3329 2018.7.16 QwQ
BZOJ1190 2018.7.16 QwQ
BZOJ2734 2018.7.14 QwQ
BZOJ4195 2018.7.9 并查集
BZOJ1407 2018.7.9 QwQ
BZOJ1191 2018.7.7 QwQ 水博客好像不太好
BZOJ2005 2018.7.7 QwQ
BZOJ5379 2018.7.7 QwQ
BZOJ5366 2018.5.28 QwQ
BZOJ5361 2018.5.28 QwQ
BZOJ5365 2018.5.27 QwQ
BZOJ5358 2018.5.27 QwQ
BZOJ4417 2018.5.25 QwQ
BZOJ4548 2018.5.24 QwQ
BZOJ5302 2018.5.23 QwQ C++11CE了一发
BZOJ4035 2018.5.22 QwQ 恐怖的博弈题
BZOJ4037 2018.5.20 QwQ
BZOJ4565 2018.5.20 QwQ
BZOJ4563 2018.5.18 错排第 \(n\) 项了解一下 模个数会死系列
BZOJ4566 2018.5.18 QwQ
BZOJ4562 2018.5.16 QwQ
BZOJ4033 2018.5.13 QwQ
BZOJ3144 2018.4.11 QwQ
BZOJ4310 2018.4.11 QwQ
BZOJ2369 2018.4.2 QwQ
BZOJ1566 2018.3.29 QwQ
BZOJ1797 2018.3.12 QwQ
BZOJ2435 2018.3.11 Dfs就好了?!
BZOJ4873 2018.3.10 QwQ
BZOJ1497 2018.3.8 QwQ
BZOJ2460 2018.3.7 QwQ
BZOJ2427 2018.3.5 QwQ
BZOJ4998 2018.3.4 LCT+并查集 BZOJ2957弱化版
BZOJ4033 2018.2.28 QwQ
BZOJ3192 2018.2.26 QwQ
BZOJ2423 2018.2.24 QwQ
BZOJ1048 2018.2.20 QwQ
BZOJ1862 2018.2.20 同上一题 双倍经验1056
BZOJ1056 2018.2.20 平衡树裸题 双倍经验1862
BZOJ1060 2018.2.19 QwQ
BZOJ1052 2018.2.18 QwQ
BZOJ2429 2018.2.11 最小瓶颈生成树。
BZOJ2298 2018.2.11 QwQ
BZOJ2751 2018.2.10 答案 \((1+2+3+\cdots+n)^m\) ,每个位置减一下限制就行了。
BZOJ1055 2018.2.10 QwQ
BZOJ2748 2018.2.7 01背包裸题,交Pascal没注意,成功CE
BZOJ1046 2018.2.6 QwQ
BZOJ1045 2018.2.5 QwQ
BZOJ1044 2018.2.4 QwQ
BZOJ5084 2018.2.3 QwQ
BZOJ2959 2018.1.17 QwQ
BZOJ4589 2018.1.15 QwQ FWT
BZOJ2957 2018.1.12 QwQ
BZOJ4916 2018.1.9 QwQ
BZOJ3771 2018.1.9 QwQ 母函数+FFT
BZOJ2242 2018.1.8 复习复习……Power+Exgcd+BSGS。
BZOJ1028 2018.1.8 爆枚答案,爆枚对子,组成刻子,检查顺子。
BZOJ1367 2018.1.8 QwQ
BZOJ2555 2018.1.8 QwQ 码农数据结构题
BZOJ4530 2018.1.6 QwQ LCT维护子树信息
BZOJ4817 2018.1.5 QwQ
BZOJ2843 2018.1.4 QwQ
BZOJ2049 2018.1.4 QwQ
BZOJ3527 2018.1.3 QwQ FFT求卷积
BZOJ3676 2017.12.31 QwQ 祝大家元旦快乐啦^o^/
BZOJ3600 2017.12.31 QwQ 动态标号
BZOJ3944 2017.12.26 假装做了新题……这题+这题 杜教筛
BZOJ2286 2017.12.24 QwQ 虚树
BZOJ3884 2017.12.21 QwQ
BZOJ2154 2017.12.21 QwQ
BZOJ2820 2017.12.20 QwQ
BZOJ4552 2017.12.19 QwQ 非常规二分题
BZOJ4515 2017.12.17 QwQ 有毒数据结构题,入坑谨慎
BZOJ1922 2017.12.14 QwQ 比较妙的Dijkstra
BZOJ2783 2017.12.12 DFS然后用set就可以水过这题QAQ
BZOJ4518 2017.12.11 \(m^2\) 乘进答案中,就变成斜率优化模板题了
BZOJ3165 2017.12.10 QwQ 李超线段树裸题
BZOJ2705 2017.12.10 QwQ
BZOJ2301 2017.12.9 QwQ
BZOJ2440 2017.12.9 QwQ 结论
BZOJ4010 2017.12.5 QwQ 很妙的拓扑
BZOJ1054 2017.12.5 \(16\) 个格子,直接BFS
BZOJ1024 2017.12.5 QwQ
BZOJ3668 2017.12.5 QwQ 经典题,进阶版是BZOJ4811
BZOJ3689 2017.12.3 QwQ 好妙的最小割
BZOJ1121 2017.12.3 因为光路可逆,所以答案就是 \(n\div 2\) …… 被学长用作娱乐气氛题
BZOJ1218 2017.12.3 直接容斥
BZOJ1800 2017.12.3 答案是 \(直径数\choose 2\) ,但我打了 \(O(n^4)\) 大暴力……
BZOJ1058 2017.12.3 QwQ
BZOJ3505 2017.12.3 QwQ 显然的结论
BZOJ2431 2017.12.3 简单的前缀和优化递推
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

不资瓷Markdown;资瓷LaTeX:行内公式\(...\),行间公式\[...\]